Langsung ke konten utama

Seuri Kang Ibing, Cakakak Juragan Hajat


Téddi Muhtadin
Sedih jeung gumbira téh watesna pohara ipisna. Tumali jeung téater, ceuk sakaol, kapan tragédi téh komédi téa, ari komédi laya lian ti tragédi. Geuning mun urang seuri ngehkey lantaran kagugu, sok berebey bijil cimata; teu béda jeung urang ceurik lantaran sedih. Kitu deui dina téater, disebutkeun kapan lalakon Juragan Hajat karya Kang Ibing téh komédi; tapi, mun seug neuleuman batin para palakuna, naon pikaseurieunana? Naha kulawarga tukang béca jeung tukang peuyeum anu hirupna sarwa walurat téh matak pikaseurieun? Naha Juragan anu ambek-ambekan ka itu ka ieu téh pikalucueun?
Dina lebah dieu aya gawé rancagé anu bisa ngawujudkeun kasedih ati para palakuna dina wujud anu paradok jeung kagumbiraan pamiarsana. Kapan saur Kang Ibing, “Sakabéh kapeurih ati nyumput buni dina seuri.”*)
Mémang, dina karya-karya Kang Ibing mah seuri téh jadi udagan. Ku naon seuri bet penting? Ceuk sakaol deui waé, ku seuri awak urang jadi ngageter. Hartina, posisi awak urang robah tina tempatna anu mimiti: aya jarak jeung aya gerak. Dina kaayaan sarupa kitu urang ngalaman transéndénsi. Nya ieu pisan anu dipiharep bisa nyaleyurkeun rasa, jiwa, atawa gagasan anu ngabeku; sakaligus numuwuhkeun émpati ka para palaku nu katideresa.
*) Jurnal Budaya Sunda Rawayan No. 2, Taun 1996.

Postingan populer dari blog ini

Puisi Sunda

Téddi Muhtadin
Sapanjang néangan kidul, kalér deui kalér deui, sapanjang néangan wétan, kulon deui kulon deui, sapanjang néangan aya, euweuh deui euweuh deui.
Sepanjang mencari selatan, hanya utara yang kujumpa, sepanjang mencari timur, hanya barat yang kujumpa, sepanjang mencari ada, hanya tiada yang kujumpa.
(Haji Hasan Mustapa)
Puisi adalah istilah baru yang digunakan untuk menandai bentuk-bentuk sastra yang sudah terlebih dahulu ada. Istilah puisi baru dikenal dalam khasanah kesusastraan Sunda sekitar awal abad ke-20, yakni saat sarjana-sarjana Belanda mulai meneliti kesusastraan Sunda. Dalam penelitian tersebut, tentu saja, mereka memahami sastra Sunda dengan terminologi sastra Barat. Terminologi sastra Barat itu, di antaranya, membedakan karya sastra berdasarkan puisi, drama dan cerita. Menurut Luxemburg (19), misalnya, puisi pada hakikatnya adalah monolog, drama adalah dialog, dan cerita adalah campuran di antara keduanya.  Penjelasan lain yang lebih khusus, dalam Kamus Istilah Sastra (1992)…